ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów

tel/fax: 158645460

ePUAP: /PSP3Staszow/SkrytkaESP

psp3staszow@op.pl

Szkolny Klub Wolontariusza

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Uczniowie w naszej szkole są pełni pasji i zaangażowania. Kierują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społeczności szkolnej w kwietniu 2012 roku powołano Szkolny Klub Wolontariusza. Jego pierwszymi członkami zostali ówcześni uczniowie klasy Vb, zaś opiekunami i założycielami pedagog szkolny Beata Wójcik oraz nauczyciel j. polskiego, pani Monika Koraczak - Kubalska.

Wolontariat rozwija wśród uczniów postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów - wolontariuszy aktywność, wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno - wychowawczy.

CELE SZCZEGÓŁOWE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU REALIZOWANEGO PRZEZ CZŁONKÓW SZKW

1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

2. Wzmocnienie relacji koleżeńskich uczniów należących do klubu.

3. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

4. Przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy jako wolontariusz.

5. Kształtowanie postaw prospołecznych.

5. Rozwijanie empatii, zrozumienia.

6. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

7. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.

9. Zawieranie wartościowych przyjaźni.

10. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

11. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

12. Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń (wzmacnianie wiary w siebie).

13. Rozwijanie zainteresowań.

14. Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

15. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

OBSZARY DZIAŁANIA

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

 • środowisko szkolne

 • środowisko pozaszkolne

ŚRODOWISKO SZKOLNE

1. Akcje charytatywne organizowane w szkole.

2. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla młodszych kolegów (w tym także niepełnosprawnych): wspólne spędzanie przerw (gry, zabawy, rozmowy).

3. Pomoc w organizacji zabaw dla uczniów klas I-III: andrzejki, choinka i in. wg. potrzeb.

4. Kontynuacja akcji „Bezpieczna przerwa”.

5. Udział w realizacji projektów szkolnych o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

6. Zamieszczanie informacji o działalności Klubu na stronie internetowej szkoły i gazetce szkolnej.

7. Spotkania integracyjne.

8. Współpraca z Samorządem Uczniowskim i Grupą Szkolnych Ratowników PCK.

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE

1. Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

2. Współpraca z Oddziałem Rejonowym PCK w Staszowie i Ośrodkiem Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym w Staszowie.

PRAWA WOLONTARIUSZA

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania działań w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna i innych wolontariuszy.

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o podejmowanych działaniach.

5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontariackiej uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariusza.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

1. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.

2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.

3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Klubu Wolontariusza takie jak:

 • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
 • zasada troski o los słabszych
 • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości
 • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

ZREALIZOWANE ZADANIA

1. Aktywny udział wolontariuszy w obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz w Olimpiadzie Sportowej wychowanków OREW.

2. Udział w zabawach andrzejkowych dla młodszych kolegów.

3. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych:

 • „Szkoło Pomóż i TY” - a. ogólnopolska

 • „Zakręcona Akcja” - a. szkolna

 • na rzecz potrzebujących znajdujących się pod opieką PCK - a. lokalna

 • organizacja kiermaszu zabawek (2012)

4. Udział w realizacji projektów wychowawczych i profilaktycznych:

 • „Bezpieczna przerwa”

 • Szkolny Tydzień Życzliwości

 • Szkolny Tydzień Profilaktyki

28-05-2023, G K
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.